האהבה העליונה

הרב יצחק חי זאגא

מדת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו עמלק אינו נמחה כי אם מתחת השמים, אבל ע”י הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב, אשר הוא מעל לשמים, ונכלל הכל באהבה העליונה, אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה.

אהבת הבריות

הרב יצחק חי זאגא

ה.  אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם ביחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחמרית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמא שבעולם. אי אפשר כלל לבא לידי רום הרוח של “הודו לד’ קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו” בלא אהבה פנימית, מעמקי לב ונפש, להיטיב לעמים כולם, לשפר את קניניהם, לאשר את חייהם. … המשך לקרוא

שלהבת האהבה

הרב יצחק חי זאגא

שלהבת אש הקודש של אהבת ד’ הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, וענוגיה אין להם סוף, אין מדה מתארת את נועמם ומתקם.

אהבת ד’

הרב יצחק חי זאגא

אי אפשר שלא לאהוב את ד’, ואי אפשר שלא יצמיח כח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. לאהוב ולפעול בפועל ובמעשה כל המתיחש לטוב ביחש להשגת אור ד’. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצות, שהן כל כך קשורות בטוב ד’.

בנין האהבה

הרב יצחק חי זאגא

אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל אחר כך אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי. ונעלה על כולן אהבת ד’, שהיא אהבה שבפועל אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי אם מה שהלב מלא ממנה זה הוא האושר היותר נשגב.

אהבה לכל ביאור מידת האהבה

הרב יצחק חי זאגא

עבודת המידות בדרכו של מרן הרב קוק זצ”ל, נפתחת במידת ‘האהבה’. לכאורה, אין לפנינו סדר עקרוני, שהרי סידור ‘מידות הראיה’ הוא על סדר הא”ב. אהבה, אמונה, ברית, גאווה, וכן הלאה. הסבר זה בוודאי נכון. אבל כשמדובר במידת האהבה ומידת האמונה הבאה מיד לאחריה, ישנה גם סיבה מהותית להצבתן בראש. אהבה ואמונה, שכן הן הראש והשורש לתיקון המידות כולן. הכיצד?