על מצוות תקיעת שופר

הרב אריה שטרן – מתוך ‘בירור הלכה’

במסכת ראש השנה (דף טז,א) אנו לומדים על סדר התקיעות שיש להן סדר כפול. תחילת התקיעות ב'מיושב' ואחר כך התקיעות ב'מעומד' . בסוגיית הגמרא עצמה לא התברר אלו הן התקיעות העיקריות, ויש על כך דיון בדברי הראשונים. הר"ן (ג,א בדפי הרי"ף) כותב שהתקיעות ש'במעומד' הן העיקריות, מפני שהן על סדר הברכות, ובכל זאת הקדימו את … המשך לקרוא