השלימות – נובעת מן המחלוקת

הרב אברהם טייץ

"שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנינו. המלחמה ביניהם ניכרת ביותר בארץ ישראל אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושרשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם…” (אורות התחיה , יח)

אורות התחיה סעיפים סב-סד

הרב צפניה דרורי

הגלות מיעטה את צביוננו, דיכאה אותנו, אבל לא השמידה אפילו גרגר אחד מכל סגולותינו. כל מה שהוא מוכן לנו הרי הוא נמצא אתנו, כל מה שצריך להיות גדול ופורח הוא קטן, קמוץ, וכמוש, אבל הכל יתגדל, הכל ישוב לפרח, “יציץ ופרח ישראל”.