על מצות תקיעת שופר

הרב אריה שטרן

בסוגיית הגמרא עצמה לא התברר אלו הן התקיעות העיקריות, ויש על כך דיון בדברי הראשונים. הר"ן(ג,אבדפיהרי"ף) כותב שהתקיעות ש'במעומד' הן העיקריות, מפני שהן על סדר הברכות, ובכל זאת הקדימו את התקיעות ד'מיושב' מפני שאם היו מהפכין את הסדר – היו מזלזלין בתקיעות ד'מיושב', מה שאין בסדר הנהוג שאין מזלזלים בתקיעות ד'מעומד' שיודעים שהן העיקריות.