הרב מרדכי אליאשברג תקע"ז-תר"ן (1889-1817)

הרב יוחנן פריד

קווי דמותו של הרב הגאון מרדכי אליאשברג זצ"ל, פועלו ותולדות חייו מתקשרים קשר הדוק עם עולמו הרוחני והמעשי של מרן הרב זצ"ל, בכמה וכמה נקודות השקה בחייו ובפעולותיו.

הרב צבי פסח פראנק זצ"ל (תרל"ג-תשכ"א)

הרב יוחנן פריד

בשבועות האחרונים מציינים את שנת תשע"ח – במלאת 100 שנים ל'הצהרת בלפור' – כנקודת ציון ואבן דרך בתהליך שיבת ישראל לארצו, לקראת בניין מדינתו וגאולתו השלימה.

'חבש פאר' – 'מצווה כמאמרה'

הרב יוחנן פריד

בשנת תרנ"א מתפרסמת בווארשא חוברת ובה מאמר בשם "חבש פאר" מאת מחבר 'עלום שם' המסתתר אחרי שם-עט כד"י (כהן דעתו יפה). חוברת זו מופנית כ"קול קורא למגידי צדק בעמנו" – 'שישימו להם הדבר הגדול הזה לנושא בדרושיהם'. טיבו של 'הנושא' מופיע בשער הפרסום כ'תוכחה מגולה להמון עם ד' המניחים תפילה של ראש שלא במקומה'.

על 'עיטור סופרים'

הרב יוחנן פריד

במאמר קודם עסקנו בספר הביכורים 'עקבי הצאן' ודייקנו לקראו בשם זה, בהיותו החיבור הספרותי הראשון שחיבר מרן הרב קוק זצ"ל בעיר רבנותו הראשונה בארץ ישראל – יפו.

האיש אשר ב"צומת" – מרחיבה"תחומין"

הרב יוחנן פריד

שלושים לפטירתו של הרב ישראל רוזן זצ"ל – ידועה מימרתו של מרן הרב זצ"ל – 'אני בונה האומה!' אשר הרחיבה ופרשה את משנתו הרעיונית והייחודית על כל כלל ישראל לגווניו, הנגאל והשב לארצו.

על 'קובץ מאמרים'

הרב יוחנן פריד

בראשית שנת תרצ"א (1931) החל להופיע שבועון חרדי בלתי-מפלגתי אשר הקפיד על מסורת ישראל מתוך מגמה לאומית ברורה.