אברהם אבינו ואהרון הכהן החסדו השלום

הרב אלישע אבינר

שתי דמויות בולטות בעם ישראל במידות החסד והשלום שלהם: אברהם אבינו ואהרון הכהן. אברהם אבינו – יושב בפתח האוהל וממתין לעוברי אורח להזמינם לביתו, ללא הבחנה מהי אמונתם ומהו אורח חייהם. הוא מתמקח עם הקב"ה למען הצלת סדום.

חסד ואמת בחבלי משיח

הרב אלישע וישליצקי

בירור נוקב מבררת התורה את סוגיית השררה, ע"י המפגש בין אברהם אבינו לבני חת. לכאורה נשיאות היא תפקיד של שררה. חשיבות, עמדה ציבורית בכירה. אך בני חת מגלים את האמת בזכות אברהם אבינו (בראשית כ'ג ו'). שכן הם רואים את מידותיו של המאמין הראשון בבני ישראל.

על האומץ ועל הצניעות

הרב אסף פאסי

אומץ החיים מוכרח הוא לכל יחד , ובפרט למנהיג, ולכל ציבור. אבל עם האומץ המתגלה מהתכונה הנפשית מתעוררים הרבה סעיפים מזיקים, ומידות רעות. וצריך הסתכלות בהירה של יושר גדול לברר את הטוב הנקי מתוך הפסולת. (שמונה קבצים א,רנד)

הצהרת בלפור וההגנה עליה

הרב ארי יצחק שבט

מרן הרב קוק זצ"ל נסע מארץ ישראל לכנס רבנים באירופה בקיץ תרע"ד (1914), והנה פרצה מלחמת העולם הראשונה והוא נאלץ בעל כורחו להישאר בשווייץ ובאנגליה במשך חמש שנים. בדיעבד, התברר ששהותו באנגליה הייתה סייעתא דשמייא של ממש, שאפשר לו לתרום תרומה חשובה להעברת ההחלטה של "הצהרת בלפור" ולהגן עליה

שנים עשר… אחים אנחנו

הרב דוד חי כהן

בעל ספר ספר 'פרי צדיק' רבי צדוק הכהן מלובלין, הביא בדבריו לר"ח כסלו דברי מדרש תנחומא(פרשת ויחי) שכתב כי כל חודש בשנה מכוון כנגד אחד השבטים. שנים עשר השבטים מכוונים על פי המדרש גם כנגד שעות היום, ושעות הלילה, שנים עשר מזלות, ושתים עשרה אבני החושן.

למהות חיבת הארץ

הרב ד”ר יהודה פליקס

שלשה מקומות בארץ ישראל נקנו בכסף על ידי אבות האומה מיושבי ארץ כנען, בארץ ישראל: אברהם – קנה את שדה מערת המכפלה יעקב – קנה את השדה שבשכם במאה קשיטה. ודוד – קנה את גורן ארונה היבוסי שבירושלים.